ติดต่อ

ที่อยู่
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
การติดต่อ
โทร. +(66) 0-2470-9339, 0-2470-9691
โทรสาร +(66) 0-2470-9703
อีเมล information@fibo.kmutt.ac.th
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.

การจัดการความรู้


ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ.2549 – 2563 (KMUTT Roadmap 2020) ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยสร้างระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนการจัดการความรู้ระยะ 10 ปี (2552-2561) เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการเตรียมพร้อม องค์ความรู้ อันประกอบด้วยข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์ และปัญญาที่จำเป็นต้องปฏิบัติ

ทั้งนี้ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อนำทุนทางปัญญามาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ระหว่างบุคลากร เพื่อนำความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและทิศทางการจัดการความรู้ของสถาบันฯ จัดทำแผนการจัดการความรู้ บริหารแผนฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย รวมทั้งการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง