ติดต่อ

ที่อยู่
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
การติดต่อ
โทร. +(66) 0-2470-9339, 0-2470-9691
โทรสาร +(66) 0-2470-9703
อีเมล information@fibo.kmutt.ac.th
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.

ปรัชญา


  • ความเชื่อพื้นฐาน

เชื่อมั่นและสนับสนุนบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ แต่ยังคงไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างความสนใจส่วนตัวและประโยชน์ต่อส่วนรวม

  • หลักการ

การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถถ่ายทอดปัญญา ความคิดสร้างสรรค์และความรู้ไปสู่ผลที่จับต้องได้

 

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางวิทยาการหุ่นยนต์และการต่อยอดองค์ความรู้สู่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

พันธกิจ

1. สร้างสรรค์องค์ความรู้ทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีอัตโนมัติ

2. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศ

3. ถ่ายทอดและจัดการองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในองค์กรและสู่สังคม


บทความ
ฝันสู่ความเป็นเลิศ โดย รศ.ดร.ชิต  เหล่าวัฒนา iconpdf