ติดต่อ

ที่อยู่
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
การติดต่อ
โทร. +(66) 0-2470-9339, 0-2470-9691
โทรสาร +(66) 0-2470-9703
อีเมล information@fibo.kmutt.ac.th
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.

การประกันคุณภาพการศึกษา


สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ได้ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งกำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ และคณะทำงานด้านประกันคุณภาพเพื่อรับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  รวมถึงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานตามรายมาตรฐานและรายตัวบ่งชี้ ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง ต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5 ปี เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาและเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น