เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ตัวแทนฝ่าย Business Development ของบริษัท Robot System โดย Mr.Chris Arscott  Mr. Jeff Wollentin (Business Development Director) และ คุณเศรษญ์  ไชยมงคล (Sale Engineer) เข้าประชุมร่วมกับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยมี รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการฟีโบ้ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและประธานหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และ ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการต่างประเทศ เพื่อหารือความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม งานวิจัยด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมถึงความร่วมมือด้านการพัฒนานักศึกษาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม