“หุ่นยนต์สำรวจใต้น้ำ (Remotely Operated Underwater Vehicle : ROV)”

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ทำการวิจัยและพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์สำรวจใต้น้ำ (Remotely Operated Underwater Vehicle : ROV) ขึ้น ซึ่งมีคุณบัติสำคัญคือเป็นหุ่นยนต์สำรวจควบคุมระยะไกลที่สามารถเคลื่อนที่ใต้น้ำได้ทุกทิศทาง และสามารถติดตั้งเครื่องมือวัดสำหรับการตรวจสอบ โดยหุ่นยนต์ต้นแบบที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ มุ่งหวังเพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบสภาพของโครงสร้างหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ใต้น้ำ สำหรับงานด้านการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง