คณะผู้บริหาร

รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

ผู้ก่อตั้ง ที่ปรึกษา และรักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม
รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง

รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง

ผู้อำนวยการ
ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ

ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และประธานหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
นางสาวอนุสรา มีชัย

นางสาวอนุสรา มีชัย

รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง

ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการต่างประเทศ
ดร.ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล

ดร.ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
ดร.สุริยา นัฏสุภัคพงศ์

ดร.สุริยา นัฏสุภัคพงศ์

ประธานหลักสูตรวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ดร.ปราการเกียรติ ยังคง

ดร.ปราการเกียรติ ยังคง

ประธานหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยี
ดร.อรพดี จูฉิม

ดร.อรพดี จูฉิม

รองประธานหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

คณาจารย์และนักวิจัย

ผศ.ดร.ถวิดา มณีวรรณ์

ผศ.ดร.ถวิดา มณีวรรณ์

นักวิจัย
นายวรวิทย์ พันธุ์ปัญญาเทพ

นายวรวิทย์ พันธุ์ปัญญาเทพ

นักวิจัย
ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์

ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์

อาจารย์
ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล

ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล

อาจารย์
ผศ.ดร.เอกชัย เป็งวัง

ผศ.ดร.เอกชัย เป็งวัง

อาจารย์
ดร.บุญฑริกา เกษมสันติธรรม

ดร.บุญฑริกา เกษมสันติธรรม

อาจารย์

อาจารย์พิเศษ

นายบวรศักดิ์ สกุลเกื้อกูลสุข

นายบวรศักดิ์ สกุลเกื้อกูลสุข

อาจารย์พิเศษ
นายธนัชชา ชูพจน์เจริญ

นายธนัชชา ชูพจน์เจริญ

อาจารย์พิเศษ

วิศวกร

นายสาธิต วณิชชัยกิจ

นายสาธิต วณิชชัยกิจ

วิศวกรอาวุโส
นายเอกลักษณ์ ศุภมณี

นายเอกลักษณ์ ศุภมณี

วิศวกร
นายพงศกร พลจันทร์ขจร

นายพงศกร พลจันทร์ขจร

วิศวกร
นายวุฒิชัย วิศาลคุณา

นายวุฒิชัย วิศาลคุณา

วิศวกรอาวุโส
นายนาถพงศ์ แก้วเหล็ก

นายนาถพงศ์ แก้วเหล็ก

วิศวกร
นายศุภกร  ชั้นเจริญศรี

นายศุภกร ชั้นเจริญศรี

วิศวกร
นายทศพร บุญแท้

นายทศพร บุญแท้

วิศวกรอาวุโส
นายบุญเลิศ มณีฉาย

นายบุญเลิศ มณีฉาย

วิศวกร
นายธนา วิชิโต

นายธนา วิชิโต

วิศวกร
นายธานี ธาดาวุธ

นายธานี ธาดาวุธ

นายช่างเทคนิค
นายธนวินท์ กรไกรวี

นายธนวินท์ กรไกรวี

วิศวกร

เจ้าหน้าที่

นางสาววัชรา ตาสีมูล

นางสาววัชรา ตาสีมูล

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
นางสาวไมรวี คำปาเครือ

นางสาวไมรวี คำปาเครือ

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
นางสาวรมมณี อริยา

นางสาวรมมณี อริยา

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
นางสาวรุ่งกานต์  โลกวิทย์

นางสาวรุ่งกานต์ โลกวิทย์

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

นางสาวพัชรา สุวรรณรัตน์

นางสาวพัชรา สุวรรณรัตน์

ฝ่ายบัญชีการเงิน
นางสาววณี เที่ยงรัตน์

นางสาววณี เที่ยงรัตน์

ฝ่ายบัญชีการเงิน
นางสาวสุทธินันท์ ศรีเกตุ

นางสาวสุทธินันท์ ศรีเกตุ

นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
นางสาววนิดา อิ่มทอง

นางสาววนิดา อิ่มทอง

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
นางสาวเยาวลักษ์ สำลี

นางสาวเยาวลักษ์ สำลี

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
นางสาวกาญจนา จันทร์วัน

นางสาวกาญจนา จันทร์วัน

นักบริหารงานทั่วไป (บุคคล)
นางสาวณัฏฐา รักการดี

นางสาวณัฏฐา รักการดี

นักบริหารงานทั่วไป (ประชาสัมพันธ์)
นางสาวจริยา แสงเพ็ชร

นางสาวจริยา แสงเพ็ชร

นักบริหารงานทั่วไป (ประสานงานวิจัย)
นายปัฐพงษ์ ทองซุ้ย

นายปัฐพงษ์ ทองซุ้ย

นักคอมพิวเตอร์
นางสาวจริยา ยมเสถียรกุล

นางสาวจริยา ยมเสถียรกุล

นักวิจัย ศูนย์ KGEO
นายสรรค์วิทย์ เอียบฉุ้น

นายสรรค์วิทย์ เอียบฉุ้น

นักวิจัย ศูนย์ KGEO
นางสาวณัฐชฎาพร มหาศรานนท์

นางสาวณัฐชฎาพร มหาศรานนท์

นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ ศูนย์ KGEO