คณะผู้บริหาร

รศ. ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

รศ. ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษา
รศ. ดร.สยาม เจริญเสียง

รศ. ดร.สยาม เจริญเสียง

ผู้อำนวยการ
ผศ. ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง

ผศ. ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวอนุสรา มีชัย

นางสาวอนุสรา มีชัย

รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายวุฒิชัย วิศาลคุณา

นายวุฒิชัย วิศาลคุณา

รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม / ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมอัตโนมัติ
อ.บวรศักดิ์ สกุลเกื้อกูลสุข

อ.บวรศักดิ์ สกุลเกื้อกูลสุข

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
ดร.สุริยา นัฏสุภัคพงศ์

ดร.สุริยา นัฏสุภัคพงศ์

ประธานหลักสูตรวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ดร.ปราการเกียรติ ยังคง

ดร.ปราการเกียรติ ยังคง

ประธานหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยี
ผศ. ดร.อรพดี จูฉิม

ผศ. ดร.อรพดี จูฉิม

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ดร.ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล

ดร.ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล

รองประธานหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

คณาจารย์และนักวิจัย

ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ

ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ

อาจารย์
ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล

ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล

อาจารย์
ผศ. ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์

ผศ. ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์

อาจารย์
ดร.บุญฑริกา เกษมสันติธรรม

ดร.บุญฑริกา เกษมสันติธรรม

อาจารย์
นายบัณฑูร ศรีสุวรรณ

นายบัณฑูร ศรีสุวรรณ

นักวิจัย
ผศ. ดร.เอกชัย เป็งวัง

ผศ. ดร.เอกชัย เป็งวัง

อาจารย์
นายวรวิทย์ พันธุ์ปัญญาเทพ

นายวรวิทย์ พันธุ์ปัญญาเทพ

นักวิจัย

อาจารย์พิเศษ

ผศ.ดร.ถวิดา มณีวรรณ์

ผศ.ดร.ถวิดา มณีวรรณ์

อาจารย์พิเศษ
นายธนัชชา ชูพจน์เจริญ

นายธนัชชา ชูพจน์เจริญ

อาจารย์พิเศษ
ดร.ณรงค์ศักดิ์ ถิรสุนทรากุล

ดร.ณรงค์ศักดิ์ ถิรสุนทรากุล

อาจารย์พิเศษ

วิศวกร

นายทศพร บุญแท้

นายทศพร บุญแท้

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล
นายบุญเลิศ มณีฉาย

นายบุญเลิศ มณีฉาย

วิศวกรอาวุโส
นายธนา วิชิโต

นายธนา วิชิโต

วิศวกรอาวุโส
นายอาทิตย์ จุลคณานุศาสตร์

นายอาทิตย์ จุลคณานุศาสตร์

วิศวกรอาวุโส
นายเอกลักษณ์ ศุภมณี

นายเอกลักษณ์ ศุภมณี

วิศวกร
นายวีระพงศ์ ทองสา

นายวีระพงศ์ ทองสา

วิศวกร
นายศุภกร  ชั้นเจริญศรี

นายศุภกร ชั้นเจริญศรี

วิศวกร
นายณัฐฤทธิ์ คลาดโรค

นายณัฐฤทธิ์ คลาดโรค

วิศวกร
นายธีรภัทร เขษมเวสารัชวุฒิ

นายธีรภัทร เขษมเวสารัชวุฒิ

วิศวกร
นายธานี ธาดาวุธ

นายธานี ธาดาวุธ

นายช่างเทคนิค
นายสิทธิชัย เพราะสวน

นายสิทธิชัย เพราะสวน

วิศวกร

เจ้าหน้าที่

นางสาววัชรา ตาสีมูล

นางสาววัชรา ตาสีมูล

นักบริการการศึกษา
นางสาวไมรวี คำปาเครือ

นางสาวไมรวี คำปาเครือ

นักบริการการศึกษา
นางสาวรมมณี อริยา

นางสาวรมมณี อริยา

นักบริการการศึกษา
นางสาวณพิชญา  โลกวิทย์

นางสาวณพิชญา โลกวิทย์

นักบริการการศึกษา
นางสาวพัชรา สุวรรณรัตน์

นางสาวพัชรา สุวรรณรัตน์

ฝ่ายบัญชีการเงิน
นางสาววณี เที่ยงรัตน์

นางสาววณี เที่ยงรัตน์

ฝ่ายบัญชีการเงิน
นางสาวนันท์นภัส บุญทับ

นางสาวนันท์นภัส บุญทับ

ฝ่ายบัญชีการเงิน
นางสาวสุทธินันท์ ศรีเกตุ

นางสาวสุทธินันท์ ศรีเกตุ

นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
นางสาววนิดา อิ่มทอง

นางสาววนิดา อิ่มทอง

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
นางสาวเยาวลักษ์ สำลี

นางสาวเยาวลักษ์ สำลี

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
นางสาวกัญญาวี สามันตะกูล

นางสาวกัญญาวี สามันตะกูล

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
นางสาวสุพัตรา นุชคำแหง

นางสาวสุพัตรา นุชคำแหง

นักบริหารงานทั่วไป (ประสานงานวิจัย)
นางสาวกาญจนา จันทร์วัน

นางสาวกาญจนา จันทร์วัน

นักบริหารงานทั่วไป (บุคคล)
นางสาวณัฏฐา รักการดี

นางสาวณัฏฐา รักการดี

นักบริหารงานทั่วไป (ประชาสัมพันธ์)
นางสาวจริยา แสงเพ็ชร

นางสาวจริยา แสงเพ็ชร

นักบริหารงานทั่วไป (ประชาสัมพันธ์)
นายปัฐพงษ์ ทองซุ้ย

นายปัฐพงษ์ ทองซุ้ย

นักคอมพิวเตอร์