“อากาศยานไร้นักบิน (Unmanned Aerial Vehicle: UAV)”

สถาบันสารสนเทศทรัพยาการน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) มอบหมายให้ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ดำเนินการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้นักบินขึ้น เพื่อตอบสนองในภารกิจการวางแผนงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ โดยทางสถาบันฯ ได้นำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาพัฒนารูปแบบ และนำเทคนิครวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอากาศยานให้สามารถรองรับภารกิจการสำรวจที่มีข้อจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น