ดำเนินการให้กับ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) มีความประสงค์ที่จะต่อยอดการพัฒนาอากาศยานไร้นักบิน (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) ที่เคยมอบหมายให้ฟีโบ้ดำเนินการมาแล้วในการออกแบบและพัฒนาอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็กเพื่อช่วยในการสำรวจพื้นที่จากมุมสูง โดยแนวทางในการดำเนินงานจะเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบินของ UAV พลังงานไฟฟ้า เช่น ระยะเวลาในการบิน ความเสถียรต่อแรงลม เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงการเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆ ให้การปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในโครงการนี้ ฟีโบ้ได้ดำเนินการพัฒนา UAV ขึ้นทั้งหมด 2 ลำ ได้แก่

ลำที่ 1 : ออกแบบและพัฒนาการบินระยะไกล เน้นการทดสอบระบบขับเคลื่อนและระบบควบคุมที่เหมาะกับตัวลำนั้นๆ โดยเฉพาะเพื่อให้ประหยัดพลังงานในการบิน ส่งผลให้ UAV สามารถบินได้นานยิ่งขึ้น

ลำที่ 2 : ออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนภารกิจการทำแผนที่ เน้นการพัฒนาระบบช่วยในการบันทึกภาพ รวมถึงระบบสนุบสนุนในการบินขึ้นและลงจอด (ใช้ระยะทางสั้นกว่าการบินขึ้นและลงจอดแบบปกติ)